Uvedba rešitve UseRisk za nadomestitev upravljanja tveganj v Excel tabelah

Stanje in izzivi

Veliko podjetij ima vpeljane procese za obvladovanje tveganj vključno s katalogi ključnih tveganj, procesi in aktivnostmi za odpravo tveganj, strukturo odgovornih oseb in vzpostavljeno celoteno organizacijsko strukturo za obvladovanje tveganj. Vendar težava nastane, ker imajo vse to vodeno ročno in zavedeno v različnih Excel tabelah, čemur pa orodje Excel kljub vsem svojim zmogljivostim ni namenjeno niti primerno. Zaradi tega nastanejo različne težave ki se odražajo predvsem v naslednjem:

  1. Ta pristop ne omogoča spremljanje tveganj v realnem času in dinamično izvajanje ocen, analiz in ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj. Določeni dogodki, ki predstavljajo tveganja in jih na ta način organizacija ne zazna, tudi ni sposobna ustrezno reagirati in sprejeti določene ukrepe za odpravo. Zakasnelo delovanje je lahko že usodno ali pa lahko povzroči večjo škodo
  2. Večina organizacij uporablja ta pristop predvsem za potrebe različnih vodstvenih ali drugih pregledov, pripravo letnih poročil in pripravo določenih navodil za skladnost poslovanja. V skladu s tem se različna tveganja ocenijo samo občasno v skladu s temi procesi in ne zagotavlja aktivnega in neprestanega upravljanja tveganj
  3. Vodstvo organizacije nima realnega vpogleda v tveganja, saj so vsi podatki večinoma zastareli in ne odražajo dejanskega stanja. To zelo močno vpliva na učinkovitost vodenja podjetja
  4. Organizacija nima vpeljanega zavedanja in kulture obvladovanja tveganj. To je dolgotrajnejši proces, kjer mora organizacija določiti tudi odgovorne nosilce in tudi vlogo posameznih zaposlenih pri procesu obvladovanja tveganj

Rešitev

Uvedba ustrezne aplikativne rešitve, ki zagotavlja spremljanje tveganj v realnem času in dinamično izvajanje ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj, je vsekakor priporočilo in rešitev za rešitev zgoraj opisano stanje in posledično težave, ki pri tem nastanejo. Ključni so podatki v realnem času in za celotno podjetje na enem mestu, saj na ta način vodstvo in ustrezni odgovorni za posamezna področja lahko ukrepajo in preprečijo možne posledice ali škode. Aplikativna rešitev zagotavlja tudi dodane funkcionalnosti, kot so analitični pogledi, razna poročila, pregled stanja za celotno podjetje in ostalo.

Učinek

Učinek je večplasten. Poleg tega, da odpravi vse zgoraj ključne težave, zagotovi celotnemu vodstvu in organizaciji učinkovit sistem za obvladovanje tveganj, ki postane eden izmed ključnih poslovnih procesov. Na tej osnovi se zagotovi tudi zavedanje pomembnosti obvladovanja tveganj in to postane pomemben del kulture v podjetju, kar močno izboljša tudi ostale procese in področja v organizaciji. S samo uvedbo učinkovitega obvladovanja tveganj se sočasno tudi vpelje sistem za odkrivanje in razvoj novih priložnosti v organizaciji, ki ima izredno pozitivne učinke.

Poslovna, organizacijska in varnostna tveganja z ozirom na COVID ukrepe in predpise

Stanje in izzivi

Organizacije so zaradi širjenja COVID virusa in posledično nastalih spremenjenih pogojih vsakodnevnega poslovanja izpostavljene različnim novim tveganjem. Ta tveganja so predvsem nova in predstavljajo izziv kako jih obvladovati in pripraviti ustrezne potrebne aktivnosti za njihovo odpravo in omilitev. Nastajajo predvsem na naslednjih področjih:

  1. Varnost zaposlenih (ustrezna zaščita, preventivni in varnostni ukrepi, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev, kadrovska zagotovitev virov in drugo)
  2. Potrebni organizacijskih ukrepih (organizacija nemotenega poslovanja, spremljanje in upoštevanje predpisov in vladnih ukrepov, uskladitev internih procesov in drugih)
  3. Poslovnem področju (zagotovitev vseh virov za delovanje organizacije, analiza dobaviteljev in kupcev, likvidnostna ocena, priprava načrta poslovanja v izrednih razmerah in drugo)

Rešitev

Uporaba aplikativne rešitve za obvladovanje tveganj in ustrezna identifikacija, zajem in obravnavanje teh tveganj zagotavlja organizacijam, da učinkovito pripravijo ustrezne ukrepe za različne scenarije in možne dogodke. Ta pristop k obvladovanju tveganj predstavlja skup preventivnih ukrepov in aktivnosti, ki so v naprej opredeljena in imajo tudi svoje nosilce.

Učinek

Z opisanim pristopom obvladovanja tveganj zagotovimo organizacijam maksimalno učinkovitost pri možnih grožnjah iz naslova COVID ukrepov in posledic. Vsa vezana tveganja v naprej predvidimo, pripravimo ustrezne scenarije in potrebne aktivnosti, ki jih izvedemo v primeru, da se določeno tveganje pojavi ali poveča. S tem organizacije postanejo odpornejše na razne spremembe, saj se na njih lahko dinamično odzivajo.