Želim uporabljati UseRisk


Svetovanje

Storitev svetovanja nudimo vsem svojim obstoječim in bodočim uporabnikom, ki jim v osnovi svetujemo na področju obvladovanja tveganj in rešitev na tem področju. V storitvah svetovanja vključimo tudi oceno izvedbe projekta uvedbe rešitve UseRisk, ki običajno vključuje tridnevno svetovanje in je usmerjeno predvsem v obojestransko sodelovanje s potencialnim uporabnikom, kjer se izvedejo naslednje aktivnosti:

  1. Analiza obstoječega stanja na področju upravljanja tveganj
  2. Opredelijo se cilji in učinki uvedbe rešitve
  3. Določijo se prioritetna področja za uvedbo
  4. Opredeli se potek uvedbe s fazami uvedbe in potrebnimi ocenami potrebnih človeških in časovnih virov

Skupaj z naročnikom opredelimo in povzamemo osnovne zahteve za podporo procesom obvladovanja tveganj v podjetju. Pripravijo se izhodiščni parametri za nastavitev rešitve UseRisk.

Cilj storitve svetovanja je uspešna priprava novega uporabnika na uvedbo rešitve UseRisk in rezultat je dokument z osnovnimi priporočili za uvajanje.

UseRisk – najem licence

Rešitev UseRisk vašemu podjetju implemenitramo v oblaku in uporabniki imajo ustrezne dostope do rešitve v skladu z nastavitvami in opredeljeno količino uporabnikov. Najemni model vključuje licenciranje na uporabnika na mesec z minimalnim trajanjem pogodbe o najemu 36 mesecev z mesečnimi ali letnimi plačili.

Prednosti najema storitve UseRisk:

  1. Stranke lahko pričnejo in dinamično rastejo z UseRisk-om
  2. Cene so pregledne in naročnik lahko oceni stroške, ki so CAPEX oblike
  3. Število uporabnikov oziroma licenc je prilagodljivo
  4. Uporabnik ne potrebuje lastne strežniške infrastrukture za UseRisk

Najemni model vključuje vzdrževanje programske opreme, omejeno telefonsko tehnično pomoč, osnovno podporo po e-pošti in nadgradnje in nove verzije v času trajanja licence.

Model licenciranja in oblikovanja cen za UseRisk je zasnovan tako, da izpolnjuje vse zahteve za slovenske in mednarodne poslovne uporabnike. Uporabniki lahko pričnejo z osnovno licenco z zmožnostjo rasti in nadgradnje v primeru povečanja števila uporabnikov ali dodajanja novih funkcionalnosti. Licence veljajo za točno določene uporabnike.

Opomba: V primeru, da uporabnik potrebuje ali zahteva specifično funkcionalnost, ki je predmet dodatnega razvoja se to oceni in pripravi ločena ponudba.

UseRisk - nakup licence

Nakup licence vključuje fizično instalacijo UseRisk programske opreme na strežniški infrastrukturi naročnika. Z nakupom licence pridobi uporabnik pravico do uporabe programske opreme v skladu z opredeljenimi pogoji in zakupljeno število uporabniških računov, ki veljajo za točno določene uporabnike. Cena licence je odvisna od števila uporabnikov rešitve in želenih modulov / funkcionalnost. Letno vzdrževanje licence vključuje odpravo napak, popravke in nove release v okviru iste verzije. Prehod na naslednjo verzijo ali vključitev dodatnih modulov, je plačljiv.

Opomba: V primeru, da uporabnik potrebuje ali zahteva specifično funkcionalnost, ki je predmet dodatnega razvoja se to oceni in pripravi ločena ponudba.

Storitve uvajanja

Storitve uvajanja so namenjene pripravi, vodenju, usmerjanju in pomoči pri sami uvedbi in pričetku uporabe rešitve UseRisk. Vsi postopki uvajanja so pripravljeni na način, da je prehod na uporabo rešitve UseRisk čimbolj učinkovit in skladen z oceno izvedbe.

Storitev osnovne nastavitve rešitve UseRisk je običajno petdnevna storitev za pomoč pri uvajanju in oblikovanju osnovnih nastavitev in vključuje tudi osnovno izobraževanje uporabnikov in prenos znanja.

Namestitev ali priprava okolja uporabnikov, opredelitev osnovne sheme uporabnikov ter priprava kataloga in dimenzij so osnovna področja storitev. Te vsebujejo nastavitev vseh ključnih parametrov za delovanje rešitve v skladu z opredelitvijo uporabnika kot so: pravila, metodologije obvladovanja tveganj, šifranti, valute, standardi, klasifikacije, ocenjevalne lestvice in ostalo.

Cilj storitve uvajanje je, da ustrezno usposobimo celoten nivo uporabnikov rešitve UseRisk. Osnovno izobraževanje in prenos znanja poteka med samo uvedbo in na koncu skupaj ocenimo potrebe po dodatnem izobraževanju, ki se ga skladno z dogovorom tudi izvede.

V okviru storitve je vključena tudi možnost ocene potrebe po dodatnem razvoju ustreznih dodatnih funkcionalnosti ali modulov v skladu z zahtevami naročnika.

Opomba: V primeru, da uporabnik potrebuje ali zahteva specifično funkcionalnosti, ki je predmet dodatnega razvoja se to oceni in pripravi ločena ponudba.